Teracom släcker Kaknästornet för Earth Hour

På lördag släcker Teracom ner all belysning av Kaknästornet i Stockholm. Vi gör det till stöd för initiativet Earth Hour. Hållbarhet är en viktig del i Teracoms verksamhet. Vi arbetar systematiskt för att minska vår klimatpåverkan och bygga hållbara kommunikationslösningar som kommer samhället till nytta.

Mellan klockan 20:30 och 21:30 på lördag 30/3 kommer all belysning av Kaknästornet i Stockholm att stängas av. På så sätt vill Teracom stödja och uppmärksamma det globala klimatinitiativet Earth Hour, som infaller den sista lördagen i mars.

Klimatförändringar påverkar oss alla. Extremväder är ett exempel, vilket jag skrivit om i detta inlägg. Teracoms uppdrag och kärnverksamhet – säker kommunikation – kan och ska fungera i alla lägen, oavsett väder. Genom att hållbarhetsaspekten präglar hela verksamheten, arbetar Teracom strukturerat och långsiktigt för att minska organisationens klimatpåverkan.

Hållbara kommunikationslösningar

Teracoms fokus på samhällsviktiga nättjänster till offentliga verksamheter, myndigheter och försvarsverksamhet betyder att våra nät och övrig infrastruktur måste vara robusta, säkra och alltid fungera. Tillsammans med höga säkerhets- och kvalitetskrav är vår verksamhet till sin natur elintensiv. Energiåtgången, främst som elförsörjning av våra anläggningar men även fordonsbränsle och reservkraft, är i dag Teracoms största klimatpåverkan.

Genom att fokusera på nya tekniska lösningar försäkrar vi oss om att alla ingående system är energieffektiva. Framförallt är energieffektiviseringar möjliga att realisera i den utsändarutrustning vi väljer. Även inköp av förnybar el och förbättrad transportplanering bidrar till minskade utsläpp och därmed mindre klimatpåverkan.

Med nytänkande och klimatanpassade produkter och tjänster för kommunikation bidrar vi med det vi ser som hållbara kommunikationslösningar. Vi gör våra säkra radiolänkar och krisberedskap tillgängliga för fler vilket gagnar hela samhället.

Samtidigt bidrar vi till vår ägares – den svenska statens – mål om att aktivt bidra till ett nettonollutsläpp av växthusgaser, och till de globala miljö- och hållbarhetsmålen – i synnerhet mål nummer 9 om hållbara industrier, innovationer och infrastruktur.

Klimatförändringar kräver utveckling

Arbetet och diskussioner kring energi, utsläpp och förnybarhet är viktiga för att Teracom ska ta sitt ansvar. I takt med att vår verksamhet förändras, måste även sättet som vi mäter och hanterar vår klimatpåverkan utvecklas. Vår långsiktiga klimatambition, som gäller sedan 2018, syftar bland annat till att öka andelen förnybar energi samt minska vår energiintensitet, alltså hur mycket energi som används i förhållande till våra intäkter.

Det går att göra bättre insatser för klimatet och miljön, utan att för den delens skull kompromissa med vårt uppdrag för säker och robust kommunikation.

Johan Petersson, chef för säkerhet och kommunikation