Frivilliga möjliggör säker kommunkation och snabba insatser

Ingen kedja är starkare än dess svagaste länk, lyder ett gammalt ordspråk. Detta gäller även för samhällets motståndskraft.

I en tid av ökad osäkerhet blir det allt viktigare att vi stärker det civila försvaret, något som jag betonat i flera tidigare inlägg, bland annat det om att frivilliga är med och bär upp det civila försvaret. Oavsett om det rör sig om freds- eller krigstid kan Sveriges 18 civilförsvarsförbund hjälpa myndigheter med både fler händer som kan hugga i, fler röster som kan berätta om försvarsfrågor, och därigenom också skapa en förankring i samhället på djupet. I detta inlägg vill jag passa på att ge några exempel på vad dessa otroligt viktiga förbund stödjer oss med.

Vad gäller informationsspridning arbetar våra förbund med att möjliggöra säker kommunikation, en uppgift som är basen för övrig verksamhet. Utan trygga och säkra kommunikationer försvåras mobilisering av övriga krafter under en kris. Civilförsvarsförbundens bidrag består bland annat i att förmedla viktig information från ansvariga aktörer till allmänheten. Exempelvis arbetar Frivilliga Radioorganisationen (FRO) med att rekrytera och utbilda personal till sambands- och ledningsstödsbefattningar i Försvarsmakten och inom samhällets krisberedskap i övrigt. En betydelsefull del av frivilligförbundens verksamhet handlar just om att bemanna bandvagnsstyrkan med förare och radiooperatörer, vilket är en central resurs för exempelvis Trafikverket och allmänheten i stort – inte minst eftersom hela samhället kollapsar om vägar inte är farbara eller rent av saknas.

Folkförankring är också en grundläggande aspekt av civilförbundens arbete. Ju mer människor vet inför en kris, desto tryggare är de när krisen inträffar och desto mer uthålligt blir samhället. I den aspekten är Sveriges Civilförsvarsförbund (SCF) särskilt viktiga när det gäller både utbildning och opinionsbildning. SCF bedriver målgruppsanpassade kurser i hur man som privatperson själv kan förebygga, förbereda och hantera kriser.

Sist men inte minst är just personalförsörjningen vid kriser central. Utan betydande kompetenstillskott står sig övrig tillförsel slätt. Där har de Frivilliga Resursgrupperna (FRG), som är en del av SCF, en avgörande roll som förstärkningsresurs i utsatta lägen, inte minst i deras hjälp med evakueringar, information, administration och medmänskligt stöd. Samtidigt finns ofta ett behov av särskild specialistkompetens, något exempelvis Insatsingenjörernas Riksförbund (IIR) hjälper till med. IIR är en kompetenspool som organisationer och myndigheter kan vända sig till för att få hjälp med att snabbt få tillgång till personer med särskild kompetens inom byggnation eller infrastruktur. Det kan handla om allt från husbyggnader, till dammar, vattenteknik eller elkraft. Därutöver har Försvarets Personaltjänstförbund (FPF) i uppgift att rekrytera och utbilda till bland annat personalbefäl och personalvårdsbefäl för Hemvärnet och Försvarsmakten.

När myndigheter eller kommuner har ett behov av förstärkning blir dessa förbund särskilt betydelsefulla för samhällets uthållighet och förmåga. Teracoms kärnuppdrag handlar som bekant om att möjliggöra säkra kommunikationer, såväl till vardags som i kris. För vår del är civilförbunden en försäkring om att samhället klarar av hanteringen av kriser. Läs gärna mer om hur du kan engagera dig och bli en del i kedjan av Sveriges samlade förmåga, uthållighet och motståndskraft inför kriser på http://www.frivilligutbildning.se/civil-krisberedskap/civil-utbildning. Ytterst handlar det om att bygga upp vårt samhälles försvarskedja, så att varje arbetsför länk kan bistå i kris. Detta är avgörande för vårt civila försvar.

Marcus Hartmann, kommunikationschef