Vårt samhällsnät - trygghet i centrum

Vårt samhällsnät består av flera olika nät som alla bygger på våra förmågor. Utifrån möjligheterna samhällsnätet innebär kan Teracom erbjuda ett brett och specialiserat utbud av kommunikationstjänster med fokus på säkerhet, robusthet och yttäckning

Utsändningstjänster för radio och tv

Teracom erbjuder utsändningstjänster till de radio- och tv-aktörer som beviljas  utsändningstillstånd i marknätet av Myndigheten för press, radio och tv. Tv-utsändningarna är sedan 2007 uteslutande digitala, medan huvuddelen av radioutsändningarna sker genom analog FM-teknik. Men Teracom erbjuder även digital radioutsändning.

Mobila bredbandstjänster

Teracoms utbud av mobila bredbandstjänster är riktat till aktörer med höga krav på säkerhet, robusthet och yttäckning. Ett exempel på användningsområde är som primärt
nät för maskin-till-maskin-kommunikation (så kallat Internet of Things, IoT) för viktiga system såsom el- och vattendistribution. Ett annat exempel är som primärt nät för
kommunikationstjänster till aktörer inom bland annat skogsbruk och betalsystem i områden där alternativa leverantörer inte finns att tillgå. En av de viktigaste tjänsterna
är att erbjuda redundans, alltså att finnas som sekundärt nät för situationer när det primära inte fungerar, till exempel vid längre elavbrott. Kunderna är både offentliga
och privata och återfinns inom många olika segment. Gemensamt för kunderna är att de har en verksamhet som kräver att de alltid är uppkopplade.

Transmissionstjänster

Teracom erbjuder transmissionstjänster (det vill säga att sammankoppla två eller flera punkter) för datatrafik i sina unika och nationella nätstrukturer. Transmissionstjänsterna
levereras via ett fysiskt nät som är fullständigt separerat från andra operatörers nät. Våra transmissionstjänstkunder är både offentliga och privata och har de allra högsta kraven på
säkerhet och robusthet. För många kunder utgör transmissionstjänsterna ett komplement, en försäkring om deras primära nät skulle komprometteras på något sätt.

Inplaceringstjänster

Vår yttäckande infrastruktur bidrar till regeringens mål för ett uppkopplat Sverige genom att vi erbjuder inplaceringstjänster till bland annat andra operatörer så att de kan stärka
täckningen i sina nät. Vårt samhällsnät består av flera olika nät som alla bygger på våra förmågor. Utifrån möjligheterna samhällsnätet innebär kan Teracom erbjuda ett brett och specialiserat utbud av kommunikationstjänster med fokus på säkerhet, robusthet och yttäckning.

Övriga tjänster

Därutöver förvaltar och driftar vi även kommunikationssystemet Rakel på uppdrag av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB). Rakel är ett digitalt radiokommunikationssystem som används av bland annat polis, räddningstjänst,
sjukvård och försvarsmakt men också av ett stort antal andra myndigheter, energibolag, kollektivtrafikmyndigheter och verksamheter som exempelvis hanterar farliga
ämnen. Alla länsstyrelser, kommuner och regioner är anslutna till Rakel.

Sist och kanske viktigast av allt, eftersom det gjort oss till den aktör vi är, utgör vi en viktig del av Medieberedskapen och säkerställer utsändningen av P4 och Viktigt Meddelande till Allmänheten (VMA). VMA förmedlas främst via radio
och tv. Vid riktigt allvarliga händelser används även utomhusvarningssystemet för VMA, även kallad Hesa Fredrik. Utomhusvarningssystemet kan användas för beredskapslarm och flyglarm om Sverige skulle råka i krig.