Code of Conduct

Teracom har en koncerngemensam uppförandekod, Code of Conduct.

Syftet med koden är att på ett enkelt sätt förtydliga hur vi uppför oss mot varandra och andra. Koden, som bygger på koncernens olika styrdokument och FN:s Global Compact, ska ge oss vägledning i verkliga situationer och innehåller bland annat avsnitt som behandlar områden som miljö, affärsetik, sponsring och att bjuda och bli bjuden på gåvor, mat, resor och events.

Kopplat till koden finns en whistleblower-funktion, som innebär att alla medarbetare kan kännas sig trygga med att rapportera allvarliga brott mot vår kod eller andra policies, samt att detta kan göras anonymt om medarbetaren så vill.

Vår Code of Conduct är ett levande dokument som ska användas, diskuteras och utvecklas. Under 2016 kommer vi att revidera och förtydliga den på en rad punkter samt genomfört ett flertal aktiviteter för att göra koden känd och förstådd internt.