Teracom Samhällsnät har en koncerngemensam uppförandekod, Code of Conduct.

Syftet med koden är att på ett enkelt sätt förtydliga hur vi uppför oss mot varandra och andra. Koden, som bygger på koncernens olika styrdokument och FN:s Global Compact, ska ge oss vägledning i verkliga situationer och innehåller bland annat avsnitt som behandlar områden som miljö, affärsetik, sponsring och att bjuda och bli bjuden på gåvor, mat, resor och events.

Kopplat till koden finns en whistleblower-funktion, som innebär att alla medarbetare kan kännas sig trygga med att rapportera allvarliga brott mot vår kod eller andra policies, samt att detta kan göras anonymt om medarbetaren så vill.

Vår Code of Conduct är ett levande dokument som ska användas, diskuteras och utvecklas.

Whistleblower

Vårt företag strävar efter att upprätthålla ett öppet affärsklimat och en hög affärsetik. I vår verksamhet värnar vi om säkerhet och respekt för alla de människor som berörs av vår verksamhet. Du har ...