Koncernchefens kommentarer

Förbättrad säkerhet och effektivitet i kvartalet

Teracoms kontinuerliga investeringar i robusthet som innebär att våra nät är stabila och klarar våra kunders högt ställda leveranskrav har inneburit att sommaren 2019 varit lugn.

Teracoms yttäckande infrastruktur är viktig för många aktörer, till exempel mobiloperatörerna, för inplaceringar av deras utrustning i våra master. Det är givetvis positivt, men inplaceringarna skapar också säkerhetskomplikationer. Vi implementerar därför en ny tillträdesstrategi för inplacerade kunder som hanterar de identifierade riskerna såväl som de utökade lagkraven.

Net1 har under kvartalet genomfört de nödvändiga förberedelserna för att byta den tekniska plattformen i sitt nät, främst drivet av behovet av stärkt säkerhet men också för att kunna bygga vidare på en kommersiellt gångbar teknologi. Upphandling pågår och projektet ska vara genomfört före utgången av 2020.

Sverige var först ut i Norden med att utrymma tv ur 700 MHz-bandet år 2017 medan Norge och Danmark genomför detta först 2019. Under kvartalet genomfördes årets andra frekvensomläggning för att koordinera vår frekvensplan med Norges och Danmarks pågående utrymningar av sina respektive 700 MHz-band. Frekvensomläggningen medför att Teracom måste byta viss utrustning på sändarstationerna. Det i sin tur innebär att det blir periodvisa sändningsuppehåll i sydvästra Sverige på berörda sändarstationer den dag då frekvensomläggningen genomförs. Ytterligare en omläggning återstår och kommer att genomföras under nästa år.

Med vår inriktning på säkra kommunikationslösningar med statlig rådighet är det viktigt att Teracom tar sitt ansvar inom ramen för totalförsvaret. Under kvartalet har vi bland annat inlett en dialog med en civil myndighet inom totalförsvaret för att se både hur vi kan samverka kring våra respektive beredskaps- och mobiliseringsförmågor men givetvis också hur Teracoms kommunikationslösningar kan stärka myndighetens verksamhet. Det här är en typ av dialog som jag tror kommer att utgöra en allt större del av Teracoms sätt att både bidra till totalförsvaret och samtidigt se till att våra lösningar uppfyller kundernas krav.

Resultatet har förbättrats i kvartalet främst till följd av effektiviseringsprogrammet, där både kostnaderna för egen personal och konsulter är lägre. Vi fortsätter arbetet med att utveckla våra arbetssätt och bli effektivare i vår kärnverksamhet.

Den 10 september nåddes vi av PTS beslut om ny SMP-reglering på marknaderna för utsändning av fri-tv respektive ljudradio. Beslutet, som trädde i kraft omedelbart, innebär att den kapitalkostnad vi får tillgodoräkna oss i det reglerade priset sänks från 8,0 procent till 6,4 procent. Beslutet inklusive sänkningen var väntat och har därmed tagits hänsyn till i våra planer framåt.

Och till sist, vi förvaltar givetvis Teracoms viktiga högmaster så effektivt som möjligt. Det innebär bland annat att vi har kommit långt vad gäller att klara att underhålla nästan alla delar på en högmast medan den är i drift. Men fortfarande innebär föråldrade ramben och betongfundament att vi idag tvingas riva gamla master och ersätta dem med nya. Det är både kapitalintensivt och negativt för miljön. Vi inleder därför ett innovationsprojekt för att hitta lösningar som innebär att vi förlänger hela högmastens livslängd. Projektet förväntas löpa under 1,5 år och jag har goda förhoppningar om att det ska resultera i en mer hållbar förvaltning.

Åsa Sundberg
Vd och koncernchef