Koncernchefens kommentarer

Fokus på högre beredskap och effektivitet

Under de intressanta och intensiva dagar jag spenderade på årets Almedalen kunde jag konstatera att det Teracom Group fokuserar på i vardagen ligger högt på agendan för många. Samhällets behov av robust och säker kommunikationsinfrastruktur med bred täckning bara ökar. Det bekräftar också att vårt förvärv av Netett Sverige AB (Net1) ligger helt rätt i tiden, samtidigt som vårt samhällsuppdrag att förvalta och utveckla marknätet och dess funktionalitet fortsätter vara lika viktigt.

Den 29:e april inträffade en brand i vår utrustning på FM-antennen i Västervik. Händelsen genererade ett avbrott på samtliga fyra SR-kanaler under 54 minuter. I sådana lägen aktiveras Teracoms krisberedskap och personalen jobbar dygnet runt med att säkerställa att VMA (viktigt meddelande till allmänheten) och att beredskapskanalen P4 når ut till befolkningen. Vi lyckades snabbt återuppta reservsändning av P4, vilket kan vara livsavgörande i vissa situationer. Den 1 maj, efter en stor arbetsinsats, var sändningarna helt återställda.

Behovet av motsvarande beredskap finns förstås i lika hög grad för Rakel, och Teracom bistår Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) med att öka säkerheten och beredskapen även i det nätet. Som ett led i att öka robustheten har vi tillsammans med MSB tagit fram så kallade mobila basstationer, för tillfällig förstärkning av Rakelnätet. Under maj månad slutlevererade Teracom nio sådana basstationer, vilka MSB avser att använda främst vid större händelser eller kriser men också för att minimera konsekvenserna av en eventuellt utslagen basstation.

Reaktionerna från myndigheter och statliga bolag med samhällsviktig verksamhet på Teracom Groups förvärv av Net1 har varit positiva. Vi kan redan se ett utökat användande av Net1:s nät från dessa kundgrupper. För att uppnå en ännu högre säkerhet och för att utveckla det samhällsnät Net1:s nät utgör inleds nu en förstärkning genom utbyte av utrusning samt utbyggnad för utökad täckning.

Nordic Entertainment Group (NENT) har erhållit tillstånd att sända digitala kommersiella radiokanaler och Teracom har fått i uppdrag att bygga ett digitalradionät för NENT:s radiosändningar. Digitalradionätet omfattar 6 orter med 43 procents befolkningstäckning. Digitalradio sänds redan i någon omfattning på dessa orter, vilket innebär att Teracom kan nyttja befintliga antenner och infrastruktur. Utbyggnaden beräknas vara slutförd under året.

I år påbörjar våra grannländer Norge och Danmark utrymningen av 700 MHz-bandet vilket resulterar i att Teracom behöver genomföra överenskomna frekvensändringar i södra Sverige. En lyckad omläggning av 700-utrymningen genomfördes i maj och nu pågår förberedelserna inför nästa omläggning i höst.

Jag kan konstatera att pressen på våra intäkter fortsätter som förväntat. Den största nedåtgående trenden upplever vi inom en av våra kärnaffärer, utsändning av tv i marknätet, där konsumenters mediabeteende fortsätter påverka efterfrågan och därmed resultatet. Detta kräver utvecklade arbetssätt för ökad effektivitet. Vårt pågående effektiviseringsarbete engagerar många medarbetare och sker parallellt med fokusering av produkterbjudanden mot tydligare och utpekade kundgrupper. Vi fortsätter vår strategiska inriktning att ytterligare öka förmågan att förse samhällsviktig verksamhet med robusta och säkra kommunikationslösningar

Åsa Sundberg
Vd och koncernchef