Koncernchefens kommentarer

Ett bra år med stora utmaningar

Behovet av nät som alltid måste fungera ökar i takt med beroendet av digitala tjänster och ett förändrat säkerhetsläge. Samhället ska kunna lita på att viktiga nät fungerar när det verkligen behövs. Vad det innebär i praktiken blir tydligt ett år som 2018 när Teracom i sin roll som ägare av rikstäckande radio- och tv-nät har gjort stora insatser vid flera tillfällen. En stor insats var under sommarens skogsbränder då Teracoms personal arbetade dag och natt för att säkerställa utsändning av viktig information till allmänheten. Den här typen av krisarbete ger också erfarenheter för utveckling av Teracoms beredskapsförmåga.

Teracoms verksamhet startades i Televerkets regi för nästan 100 år sedan. Under hösten avslutade vi en 10 år lång period inom konsumenttjänster. Dessutom avslutades verksamheten utanför Sveriges gränser. Förutom avyttring av verksamheten som kommunikationsoperatör och Air2fibre (radiolänkanslutning av hushåll) såldes Teracom Danmark. Köpare av den danska verksamheten är investmentbolaget Agilitas, med säte i London. Transaktionen godkändes av danska myndigheter och slutfördes under hösten. En renodling som ger oss bra förutsättningar att fokusera på att utveckla och ytterligare förbättra våra produkter och tjänster till kunder med särskilda krav på säkerhet och robusthet.

Under hösten stängde den publika verksamheten i Kaknästornet efter en dialog med Storstockholms brandförsvar. Vid en djupare analys visade det sig att det krävdes omfattande investeringar för att kunna ha öppet för allmänheten. Det i kombination med det förändrade säkerhetsläget ledde fram till ett beslut att låta Kaknästornet vara stängt för allmänheten. Teracom fortsätter dock arbetet i tornet med våra leveranser som den dagliga driften och utvecklingen av näten för radio, tv och Rakel.

Under fjärde kvartalet färdigställdes ett nytt radiolänkstamnät, unikt i sitt slag med statlig rådighet och säker kraftlösning. Ett nät som ger Teracom möjligheten att erbjuda en mycket redundant produkt till strategiska kunder. Kunder för vilka vi också förbereder ett erbjudande om att bistå med krisberedskapsstöd för kommunikationslösningar på samma sätt som vi idag hanterar våra egna radio- och tv-nät.

När vi tittar tillbaka på 2018 kan vi med stolthet konstatera att vi återigen har levererat den extremt höga tillgänglighet som avtalats med SR, SVT och MSB för broadcast- respektive Rakelnätet. Detta trots tuffa förutsättningar med bränder, etablering av nya radionät och en stor efterfrågan från MSB. Jämfört med den plan som lades inför 2018 har vi levererat nästan 10 000 ytterligare timmar av extra leveranser när det gäller utveckling av Rakelnätet. Jag är oerhört glad för den ambition och vilja som finns i organisationen att klara att stretcha vår leveransförmåga i det viktiga Rakeluppdraget, även i pressade lägen.

Arbetet med att säkerställa att vår infrastruktur och organisation är redo att möta nya utmaningar präglar vårt ständiga förbättringsarbete. Det handlar om säkerhetsfrågor, utveckling av effektivare arbetsmetoder och om arbetet med att minska kostnader. Trots utmanande förutsättningar visar koncernens ekonomiska resultat för året att arbetet har varit framgångsrikt.

Åsa Sundberg
Vd och koncernchef