Koncernchefens kommentarer

Ett kvartal med hög aktivitet

Strax före midsommar blev vi klara med vår omfattande nätmodernisering. Samtliga noder i hela vårt rikstäckande mobila samhällsnät har nu ersatts med modern 5G-anpassad och säker kommunikationsteknik.

Som ett nav har vi vårt kärnnät, där vi löpande utvecklar funktionalitet, säkerhet och robusthet. Det i kombination med vårt 450 MHz-accessnät, vår nyförvärvade spektrumtillgång, ett antal nya siter som är under etablering och vårt radiolänkstamnät innebär att vi nu har det som krävs för att ta nästa kliv i vår totalförsvarsanpassade tjänsteutveckling tillsammans med våra uppdragsgivare. Det mobila samhällsnätet är på plats!

På MSB:s uppdrag har vi genomfört flera tilläggsuppdrag för att säkerställa det samhällsviktiga Rakel-nätet, som måste fortsätta fungera i många år än.

Stora delar av vår verksamhet är inne i en aktiv investeringsperiod. Det är allt från våra nya tjänsteområden i form av det mobila samhällsnätet och beredskapstjänster till våra långvariga utsändningstjänster för tv och radio. Vad gäller många av våra nya tjänster är ledtiderna mellan investeringar och intäkter långa. Det som avtalas med våra samhällsviktiga aktörer ska byggas och driftsättas, innan vi kan få betalt. För våra beredskapstjänster där etableringen går relativt snabbt börjar intäkterna öka redan nu, medan för kommunikationstjänsterna, där etableringstiden är relativt lång, är eftersläpningen som väntat längre.

Den sammantagna effekten för vårt resultat är negativ på kort sikt, vilket understryker vikten av att vi fortsätter vara skickliga vad gäller att hålla våra kostnader nere och att jobba effektivt. Det är självklart något vi ska fortsätta med även när våra nya affärer tar fart.

Jag, liksom de flesta, hoppas på en återgång till ett mer normalt arbets- och förhållningssätt, utan det ständiga behovet för smittskyddsåtgärder. För oss på Teracom Samhällsnät kommer det dock inte att innebära att vi går tillbaka till februari 2020. Vi har lärt oss mycket av det gångna 1,5 året. Därför kommer vi även i framtiden att resa betydligt mindre genom att i mycket större utsträckning blanda fysiska möten med digitala och ha större flexibilitet vad gäller distansarbete. Som beslutsunderlag utgår vi från resultatet i våra medarbetarundersökningar. De pekar på ett ökat välmående och en större upplevd balans till följd av ökad flexibilitet och anpassade arbetssätt. Men vi ser självklart också att det kommer att ha positiva följder både för vår miljöpåverkan och för våra uppdragsgivare genom att våra kostnader i form av kontorsyta och reskostnader minskar. När ett nytt stabilt normalläge är möjligt återstår förstås ännu att se. Jag hoppas att det blir snart.

Åsa Sundberg
Vd och koncernchef