Koncernchefens kommentarer

Effektiv kostnadshantering och nät med hög tillgänglighet

Under årets tredje kvartal har Teracom Group visat ett fortsatt starkt resultat. Hela verksamheten levererar i linje med förväntan. Detta beror främst på de effektiviseringar som genomförs, ett kontinuerligt arbete som leder till minskade kostnader för våra kunder. En viktig aspekt i detta är att tillgänglighet och krisberedskap ska fortsätta att hålla sin mycket höga nivå, där lägger vi fortsatt stora resurser.

I den svenska nyförsäljningen dominerar utveckling av Rakelnätet åt MSB. Nämnas kan också nya leveranser av transmissionslösningar åt Luftfartsverket. Med ett helt eget radiolänknät kan vi garantera rådighet för ägaren i alla delar av kedjan och dessutom hantera längre kraftavbrott, två centrala funktioner i nät med hög säkerhet och som aldrig får sluta fungera. En strategiskt viktig affär är också serviceavtalet som tecknats med polisen i Sverige avseende Fjällradion. Ett viktigt kommunikationsnät som måste fungera vid räddningsinsatser. Eftersom vår serviceorganisation finns tillgänglig även i fjällen är denna affär naturlig för Teracom.

I Danmark har en intressant affär tagits med Falck Group. Teracom tar över fältservice och övervakning för deras befintliga nät samtidigt som det finns en gemensam målbild att bygga ett nytt nät med modern teknik. En långsiktigt strategisk affär där vår förmåga att hantera migration från ett nät till ett annat under skarp drift kommer till sin rätt. Här kan vi ta ansvar för hela resan till en ny lösning.

Vid en kontroll konstaterades att brandskyddet i Kaknästornet hade så pass allvarliga brister att det måste stängas för allmänheten. Nu tittar vi på vilka åtgärder som behöver vidtas och hur det arbetet ska genomföras. Teracoms egen verksamhet i Kaknästornet påverkas inte, utan fungerar som vanligt.

Sommaren präglades av stora insatser för att säkra vår distribution under skogsbränderna i framförallt Jämtland och Härjedalen. Dessutom levererade vi en omfattande omläggning av FM-bandet och vi byggde ett nytt rikstäckande FM-nät. Nu under hösten rullar projektet vidare med uppstart av nya regionala sändare och fler områden i Sverige får tillgång till ytterligare radiokanaler.

En ny mast i Tåsjö i Norrlands inland har vuxit till sin fulla höjd; 293 meter. När vintern står för dörren och gör det svårare att klättra i våra master är det bra att masten nu är på plats. Detta är en av de investeringar vi gör i marknäten för tv och radio för att långsiktigt säkra den medieberedskap, landstäckning och redundans som marknäten står för.

Bredbandsutbyggnaden i Sverige fortsätter och allt fler lyfter fram behoven av nya, kostnadseffektiva och snabba lösningar för att nå alla med bra bredbandaccesser. En sådan lösning är Air2Fibre som lanserades av Teracom under 2016. Den 1 oktober tecknade Teracom och samarbetspartnern Bluecom ett avtal om att rättigheterna till namnet Air2Fibre inklusive alla kundavtal ska övergå till Bluecom. Genom detta kan båda parter fokusera på sina kärnkompetenser. I Teracoms fall är det att erbjuda inplaceringsmöjligheter i våra bredbandsanslutna master till alla aktörer som vill erbjuda trådlös bredbands-uppkoppling i landsbygd och i glesbygd. På så sätt kan Teracom bidra till att bredbandsutbyggnad snabbare når ut till alla.

Åsa Sundberg
Vd och koncernchef