Riskhantering

Teracom Group kategoriserar risker inom tre olika områden: Affärs- och driftsrisker, finansiella risker och regulatoriska risker.

Verkställande ledningen har huvudansvaret för hantering av koncernens risker. Affärs- och driftsrisker hanteras normalt av de operativa enheterna i koncernen, finansiella risker hanteras av koncernens finansavdelning och regulatoriska risker hanteras inom koncernens Regulatory and Public Affairs arbete.

Koncernledningen hanterar riskerna på ett strukturerat och proaktivt sätt med hjälp av en övergripande riskbedömning, dokumenterad styrmodell, beslutsordning samt ett flertal koncernpolicys.

Affärs- och driftsrisker

Den viktigaste affärsrisken återfinns i den hårda konkurrensen mellan betal-tv-leverantörer i både Sverige och Danmark samt den starka fibreringen av villahushåll. Samtidigt som det totala tittandet på rörlig bild väntas öka kombinerar konsumenterna sitt tv-abonnemang med tjänster via internet.

Fokus för betal-tv-bolagen ligger i att säkerställa ett relevant och konkurrenskraftigt kanal- och innehållserbjudande till den existerande kundbasen i Sverige och Danmark, en viktig förutsättning är priset på kanalinnehåll.

Koncernens nätverksamhet har höga krav på driftsäkerhet, inte bara under normala förhållanden, utan även under olika former av påfrestningar och extraordinära händelser. Risk­analyser på linjenivå stödjer verksamheten att upprätthålla rätt säkerhet och en stabil driftbild. Informationssäkerhetsarbetet bygger på den internationella informationssäkerhetsstandarden ISO/IEC 27001.

För att skapa och upprätthålla kompetens att hantera olika typer av incidenter och kriser, sker övningar regelbundet i samverkan med kunder och myndigheter.

Finansiella risker

Teracom Group är exponerat mot olika finansiella risker, av vilka finansierings-, ränte-, valuta- och kreditrisker är av störst betydelse. Dessa hanteras i enlighet med den finanspolicy som fastställts av styrelsen och som präglas av en låg risknivå. Den styrande principen är att minimera negativ påverkan på resultat och kassaflöde från kortsiktiga rörelser i de finansiella marknaderna. Finansnettot ska optimeras inom givna ramar.

Regulatoriska risker

Koncernens verksamhet påverkas av regleringsbeslut och lagstiftning främst rörande media och elektronisk kommunikation. Viktiga frågor är frekvensanvändning, utformning av licenser och tillstånd för koncernens kunder i marknäten, rättighetsfrågor, samt pris- och tillträdesreglering genom SMP-beslut till nät och annan infrastruktur.

Koncernen arbetar mycket aktivt med regulatoriska frågor genom kontakter med myndigheter och politiker i Sverige och Danmark. Vidare deltar koncernen aktivt i ett flertal fora på europeisk nivå för att följa och påverka dessa frågor. Den svenska regeringen har beslutat att frekvensbandet 700 MHz skall öppnas för annat än marksänd digital-tv redan under 2017.