Fjärde kvartalet 2019

  • Rörelsens intäkter var enligt förväntan lägre än intäkterna för samma period föregående år och uppgick till 363 (413) MSEK, en minskning hänförlig till lägre intäkter från tv-utsändning och från IT-leveranser till avyttrade Boxer-bolag.
  • Rörelseresultatet uppgick till 11 (131) MSEK med en rörelsemarginal på 3 (32) procent. Detta förklaras, enligt förväntan, främst av lägre intäkter för betal-tv, negativt resultat från segmentet Mobilt samt omstruktureringskostnader.
  • Resultat efter skatt uppgick till 3 (108) MSEK.
  • Under kvartalet avslutades förhandlingarna med Sveriges Television. Avtalet sträcker sig under perioden 2020 fram till och med 2025
  • Den 1 oktober tillträdde Anders Berg tjänsten som CFO för koncernen.