Finansiell översikt

Fjärde kvartalet 2018

Koncernens intäkter från kvarvarande verksamhet var något lägre än intäkterna för samma period föregående år och uppgick till 413 (419) MSEK. Minskningen är hänförlig till viten främst relaterat till avveckling av verksamheter.
Det justerade rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet, exklusive jämförelsestörande poster, var oförändrat jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och uppgick till 102 (102) MSEK. Lägre intäkter fjärde kvartalet 2018 motverkas av lägre personalkostnader och lägre avskrivningar.
Rörelseresultatet uppgick till 131 (81) MSEK. Byte av pensionsplan gav en positiv nettoeffekt om 38 MSEK enligt IAS19. Även lägre kostnader för omstrukturering förklarar förbättringen. Finansnettot för kvarvarande verksamhet uppgick till -5 (-14) MSEK. Resultat före skatt för kvarvarande verksamhet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 126 (67) MSEK. Under fjärde kvartalet godkände danska konkurrensverket försäljningen av Teracom A/S och Digital Radio Teracom A/S. Tillhörande resultat redovisas som avvecklad verksamhet, vilket uppgick till -5 (75) MSEK.
Periodens resultat uppgick till 103 (141) MSEK.

Helåret 2018

Koncernens intäkter uppgick till 1 596 (1 629) MSEK, en minskning som främst beror på lägre intäkter för utsändning av tv samt IT-leveranser till Boxerbolagen samt viten främst hänförliga till avveckling av verksamheter.
Det justerade rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet, exklusive jämförelsestörande poster, förbättrades med 60 MSEK, jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 462 (402) MSEK. En lägre kostnadsnivå framförallt för personal samt lägre avskrivningar avseende tv förklarar resultatförbättringen. Byte av pensionsplan gav en positiv nettoeffekt om 32 MSEK.
Rörelseresultatet uppgick till 485 (382) MSEK. Finansnetto för kvarvarande verksamhet uppgick till -55 (-24) MSEK beroende på negativ påverkan av den danska kronans värde. Resultat före skatt för kvarvarande verksamhet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 430 (358) MSEK. Periodens resultat från avvecklad verksamhet uppgick till 44 (156) MSEK, för vidare information se not 3, sid 18–19.
Periodens resultat uppgick till 387 (451) MSEK.