Finansiell översikt

Andra kvartalet 2018

Koncernens intäkter från kvarvarande verksamhet var i linje med intäkterna för samma period föregående år och uppgick till 488 (490) MSEK.

Det justerade rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet, exklusive jämförelsestörande poster, förbättrades med 29 MSEK, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och uppgick till 130 (101) MSEK. Lägre personalkostnader och lägre avskrivningar för tv förklarar resultatförbättringen.

Finansnettot för kvarvarande verksamhet för andra kvartalet uppgick till -10 (-8) MSEK. Resultat före skatt för kvarvarande verksamhet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 114 (90) MSEK.

Under andra kvartalet fastställdes slutlig avräkning av skatt avseende försäljning av Boxer TV A/S till SE Group. Köpeskillingen justerades ned med -7 MSEK och motsvarande negativ resultateffekt redovisas under avvecklad verksamhet.

  • Rörelsens intäkter var i linje med intäkterna för samma period föregående år och uppgick till 488 (490) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 124 (98) MSEK med en rörelsemarginal på 25 (20) procent. Lägre personalkostnader och lägre avskrivningar förklarar förbättringen.
  • Resultat efter skatt uppgick till 82 (81) MSEK.
  • Ett 8-årigt avtal har tecknats med MTG Radio (namnändrat till Nordic Entertainment Group Radio) avseende regional utsändning av radio
  • Teracom AB tecknade under april ett avtal om att sälja samtliga kundavtal inom området kommunikationsoperatörstjänster till Zitius, ett bolag helägt av Telia. Därmed lämnar Teracom AB KO-marknaden under andra hälften av 2018. Övergång av verksamheten slutförs under 2018.
  • Under juni månad fastställdes slutlig avräkning av skatt avseende försäljning av Boxer TV A/S. Köpeskillingen justerades ned med -7 MSEK, vilket påverkade periodens resultat med motsvarande belopp.a