Finansiell översikt

Tredje kvartalet 2018

Koncernens intäkter från kvarvarande verksamhet var lägre än intäkterna för samma period föregående år och uppgick till 477 (498) MSEK. Minskningen är hänförlig till tv samt IT-leveranser till Boxerbolagen.

Det justerade rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet, exklusive jämförelsestörande poster, förbättrades med 7 MSEK, jämfört med motsvarande kvartal föregående år, och uppgick till 161 (154) MSEK. Resultatförbättringen förklaras främst av lägre personalkostnader och lägre avskrivningar avseende tv.

Finansnettot för kvarvarande verksamhet uppgick till -8 (2) MSEK. Resultat före skatt för kvarvarande verksamhet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 149 (152) MSEK.
Periodens resultat uppgick till 116 (131) MSEK.

Årets första nio månader 2018

Koncernens intäkter uppgick till 1 451 (1 466) MSEK, en minskning som främst beror på lägre intäkter för utsändning av tv samt IT-leveranser till Boxerbolagen.

Det justerade rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet, exklusive jämförelsestörande poster, förbättrades med 68 MSEK, jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 431 (363) MSEK. En allmänt lägre kostnadsnivå framförallt för personal samt lägre avskrivningar avseende tv förklarar resultatförbättringen.

Finansnetto för kvarvarande verksamhet uppgick till -50 (-10) MSEK, främst beroende på negativ påverkan av den danska kronans värde. Resultat före skatt för kvarvarande verksamhet inklusive jämförelsestörande poster uppgick till 375 (353) MSEK. Periodens resultat från avvecklad verksamhet uppgick till -7 (19) MSEK.

Periodens resultat uppgick till 284 (310) MSEK.