Kallelse till extra bolagsstämma i Teracom Group AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Teracom Group AB, 556842-4856.

Tid: Tisdagen den 19 december kl 1300
Plats: Teracom Group, Lindhagensgatan 122, Stockholm

Vid den extra bolagsstämman ska beslutas om ändring i bolagsordning rörande antal styrelseledamöter. 

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och ställa frågor till bolaget.

Allmänheten
Stämman är öppen för allmänheten.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Juridik, Teracom Group, Lindhagensgatan 122, Box 30150, 104 25 Stockholm alt e-post: titti.angelin-lexberg@teracom.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.