Tredje kvartalet 2019

  • Rörelsens intäkter var enligt förväntan lägre än intäkterna för samma period föregående år och uppgick till 332 (389) MSEK, en minskning hänförlig till lägre intäkter från tv-utsändning och från IT-leveranser till avyttrade Boxer-bolag.
  • Rörelseresultatet uppgick till 45 (134) MSEK med en rörelsemarginal på 14 (34) procent. Detta förklaras, enligt förväntan, främst av lägre intäkter för betal-tv samt negativt resultat från segmentet Mobilt.
  • Resultat efter skatt uppgick till 30 (116) MSEK.
  • Teracom AB har under kvartalet tecknat en strategiskt viktig affär inom segmentet Inplacering, Förbindelser, Kringtjänster.
  • Under kvartalet förlängdes avtalet med NENT, Nordic Entertainment Group Technology AB, avseende regionalisering av digital-tv.