Andra kvartalet 2019

  • Rörelsens intäkter var enligt förväntan lägre än intäkterna för samma period föregående år och uppgick till 346 (396) MSEK, en minskning hänförlig till lägre intäkter från tv-utsändning och från IT-leveranser till avyttrade Boxer-bolag.
  • Rörelseresultatet uppgick till 31 (100) MSEK med en rörelsemarginal på 9 (25) procent. Detta förklaras, enligt förväntan, främst av lägre intäkter för betal-tv samt negativt resultat från segmentet Mobilt (Net1).
  • Resultat efter skatt uppgick till 27 (82) MSEK.
  • Teracom AB fick i juni uppdrag att bygga ett digitalradionät med 43 procents täckning för Nordic Entertainment Group (NENT).
  • Under juni månad förlängde Teracom AB avtalet med Försvarsmakten avseende radiotjänster till försvarets luftlägesinformationssystem LuLIS.
  • Den 31 maj avslutade Teracom AB serviceaffären med Huawei.
  • Roger Wessulv lämnade den 2 maj tjänsten som CFO i Teracom Group. Markus Berg, Ekonomichef Teracom AB, utsågs till tillförordnad CFO.


Händelser efter balansdagen

  • Inga väsentliga händelser efter balansdagen.