Tredje kvartalet 2020

 • Rörelsens intäkter var i nivå med intäkterna för samma period föregående år och uppgick till 335 (332) MSEK.
 • Rörelseresultatet uppgick till 61 (45) MSEK med en rörelsemarginal på 18 (14) procent. Effektivisering med lägre kostnader för personal och konsulter samt lägre kostnader för viten och energi förklarar förbättringen.
 • Resultat efter skatt uppgick till 48 (30) MSEK.
 • Elisabeth Ronquist har anställts som CFO i koncernen.

Årets första nio månader 2020

 • Rörelsens intäkter var enligt förväntan lägre än intäkterna för samma period föregående år och uppgick till 1 001 (1 016) MSEK, en minskning hänförlig till lägre intäkter från tv-utsändning, Service och från IT-leveranser till avyttrade Boxer-bolag.
 • Rörelseresultatet uppgick till 134 (113) MSEK med en rörelsemarginal på 13 (11) procent. Detta förklaras främst av effektivisering med lägre kostnader för personal och konsulter som följd.
 • Resultat efter skatt uppgick till 102 (82) MSEK.
 • Riksdagen har godkänt att uppdraget för Teracom utvidgas till att även omfatta att, med fokus på säkerhet, robusthet och tillgänglighet, aktivt utveckla, erbjuda och driva kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer.
 • Avtal har tecknats med Discovery avseende ny regionalisering av Kanal 5 HD.
 • Under första halvåret har avtal tecknats med TV4, gällande ett flerårigt avtal för utsändning av Fri-tv och ett för regionalisering av betal-tv under 2020.
 • Den 24:e januari 2020 har firmanamnet Netett Sverige AB ändrats till Teracom Mobil AB.

Händelser efter balansdagen

 • Teracom AB kommer att delta i 3,5 och 2,3 GHz spektrumauktionen som en av fyra aktörer med start 10 november. För att delta ställs en bankgaranti om 100 MSEK ut.