Viktiga steg i mobilutbyggnaden under kvartalet

Första kvartalet 2021

Koncernens intäkter var lägre än intäkterna för motsvarande kvartal föregående år och uppgick till 324 (329) MSEK. 
 
Rörelseresultatet minskade till 14 (25) MSEK. Förutom den lägre intäkten förklaras det främst av högre kostnader för personal och resursinhyrning, programvara och supportkostnader.  Resultateffekterna av Covid -19 är begränsade under kvartalet, leveranserna har kunnat fortsätta som vanligt tack vare våra medarbetares förmåga till anpassning, vår kundstruktur, höga robusthet och beredskapsnivå
 
Finansnettot uppgick till 1 (-3) MSEK. Resultat före skatt var 15 (22) MSEK. Skatt på periodens resultat uppgick till 8 (-5) MSEK där skatt hänförlig till tidigare år ingår med +11 (-) MSEK. Kvartalets resultat uppgick till 23 (17) MSEK. 
 

Händelser efter balansdagen

• Inga väsentliga händelser efter balansdagens slut.
 
Nyckeltal Q1.jpg