Delårsrapport Q1 2020

Första kvartalet 2020

  • Rörelsens intäkter var enligt förväntan lägre än intäkterna för samma period föregående år och uppgick till 329 (338) MSEK, en minskning hänförlig till lägre intäkter från tv-utsändning och från IT-leveranser till avyttrade Boxer-bolag.
  • Rörelseresultatet uppgick till 25 (37) MSEK med en rörelsemarginal på 8 (11) procent. Detta förklaras, enligt förväntan, främst av lägre intäkter för betal-tv, negativt resultat från segmentet Mobilt samt omstruktureringskostnader.
  • Resultat efter skatt uppgick till 17 (25) MSEK.
  • Avtal har tecknats med Ericsson avseende ett 5G-förberett mobilnät.
  • Under kvartalet har avtal tecknats med TV4, gällande ett flerårigt avtal för utsändning av Fri-tv och ett för regionalisering under 2020
  • Den 24:e januari 2020 har firmanamnet Netett Sverige AB ändrats till Teracom Mobil AB.

Åtgärder med anledning av covid -19

Teracom har en samhällsviktig verksamhet som är beroende av sin organisation och tillgång till utrustning. Med anledning av den pågående pandemin är bolagets krisledning därför aktiverad. Krisledningen arbetar löpande med Teracoms kontinuitetsplanering,
med särskilt fokus på att arbeta aktivt med resursplaneringen samt att, så långt det är möjligt, säkra företagets leveranser. Teracom har vidtagit en lång rad åtgärder. T.ex. genomfördes ett projekt för att stärka tillgången till viktig utrustning genom att bland annat tidigarelägga och utöka beställningar i februari. Teracom har verkat för att minska risken för samtidig smittspridning inom företaget. Verksamhetskritisk personal som måste vara på sin arbetsplats separeras, både genom att personal delas och sprids geografiskt och genom att tillse att endast sådan personal som inte kan distansarbeta befinner sig på arbetsplatserna. Övriga jobbar hemifrån. Under första kvartalet hade covid -19 ingen påverkan på Teracoms leveranser eller resultat. Eventuella ekonomiska konsekvenser framöver är i nuläget svårt att bedöma.

Händelser efter balansdagen

  • Anders Berg lämnade den 15 april tjänsten som CFO i Teracom Group. Markus Berg, ekonomichef Teracom AB, utsågs till tillförordnad CFO.
  • Regeringen har föreslagit riksdagen att Teracom ska få ett utvidgat uppdrag. Beslut väntas senare i år.

q1 2020.jpg