Första kvartalet 2019

  • Rörelsens intäkter var lägre än intäkterna för samma period föregående år och uppgick till 338 (399) MSEK, en minskning hänförlig till lägre intäkter från tv-utsändning och från IT-leveranser till Boxer.
  • Rörelseresultatet uppgick till 37 (110) MSEK med en rörelsemarginal på 11 (28) procent. Detta förklaras av lägre intäkter samt kostnader i samband med förvärvet av Net1.
  • Resultat efter skatt uppgick till 25 (86) MSEK.
  • Åsa Öhrström tillträdde under perioden som ny HR-direktör i Teracom AB. Åsa tar plats i företagsledningen.
  • Maria Sandgren tillträdde som ny vd för Net1 och tar plats i företagsledningen. Maria kommer senast från rollen som sektionschef för Mobil- och Broadcastnät inom Teracom AB.
  • En flerårig avtalsförlängning tecknades med Com Hem.


Händelser efter balansdagen

  • Roger Wessulv lämnar på egen begäran tjänsten som CFO under andra kvartalet. Markus Berg, Ekonomichef, utses till tillförordnad CFO fram till dess att pågående rekrytering avslutats.