2019 tog vi flera viktiga steg för att stärka vår roll som leverantör av säkra och robusta kommunikationstjänster till samhällsviktiga aktörer. I dialog med dessa fortsätter vi nu att utveckla våra tjänster. I grunden ligger vårt samhällsnät, ett nät som bidrar till att säkra samhällets tillgång till kommunikation och information när det behövs som mest.

Det gångna året färgades av en rad olika men lika viktiga aktiviteter för att säkra kvaliteten i samhällsnätet.

 • I början av året förvärvade vi Teracom Mobil, vilket gav
  oss en viktig kompletterande plattform i form av ett
  mobilnät och frekvenstillgång för samhällsnätet.
 • Vi gjorde också en gedigen analys av vår organisationsstruktur
  utifrån ett effektivitets- såväl som säkerhetsperspektiv,
  vilket resulterat i en ny organisation som trädde
  ikraft i januari 2020.
 • Det är viktigt för oss som förvaltare av samhällsnätet att
  driva innovation anpassad till våra kunders specifika
  behov för att säkra att vi erbjuder framtidssäkrade och
  flexibla lösningar. Vi inledde bland annat ett utvecklingsprojekt
  tillsammans med Ericsson Research i syfte att
  utnyttja vår yttäckande högmastinfrastruktur i kombination
  med de möjligheter 5G-tekniken innebär. Vi testade
  också nya mobilteknikbaserade möjligheter för utsändning
  av public service.

Målet med utvecklingsprojekten är att samhällsnätet ska leva upp till våra kunders behov av kommunikationstjänster som kan erbjuda allt högre säkerhet, robusthet, tillgänglighet och kapacitet. Därför sker utvecklingen i dialog med viktiga kunder och andra kravställare. En hållbar strategi

Teracom Group deltar sedan 2017 i FN:s Global Compact. I vårt åtagande ingår att vara resurs- och energieffektiva. Vi har därför initierat flera projekt för att minska vårt klimatavtryck.

Målet är givetvis att gå mot att bli klimatneutrala. Här ser vi att tekniska innovationer kommer att bidra och vi fortsätter att utveckla energieffektiviseringar i sändningsutrustning, samplanering av transporter samt inköp av förnybar el. Det är en del av vår strategi och vårt samhällsåtagande. Vi ser också att vi med vår verksamhet kan bidra till Agenda 2030:s 17 globala mål (s.k. Sustainable Development Goals förkortat SDG) för hållbar utveckling . Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess naturresurser.

Enligt Teracoms samhällsuppdrag är det bolagets uppgift att bedriva utsändning och överföring av radio- och tv-program. Det innebär att Teracom genom sin verksamhet bidrar till det 16:e målet fredliga och inkluderande samhällen. Mer specifikt bidrar Teracom till delmål 16.10 om att säkerställa allmän tillgång till information och skydda de grundläggande friheterna. Det är ett ansvar som vi förvaltar med stolthet. Utifrån den grunden har det, i takt med ökande hot om extremväder, terror och krig, varit naturligt för Teracom att fortsätta bygga nät som värnar samhället. Med samhällsuppdraget följer också höga ambitioner när det gäller etik, relationer och företagskultur. Som statligt ägt bolag måste vi vara en förebild.

Resultat 2019

Under året har vi arbetat med att utveckla nya affärer inom våra prioriterade kundsegment och fått nya viktiga uppdrag från samhällskritiska aktörer. Årets resultat föll ut enligt plan. Rörelsekostnaderna minskade, främst till följd av effektiviseringsprogrammet där både kostnaderna för egen personal och konsulter blev lägre än föregående år. Samtidigt investerade vi ytterligare i säkerhet, robusthet och vår unika infrastruktur. 2020 fortsätter vi att utveckla våra arbetssätt för att fortsätta öka effektiviteten i vår kärnverksamhet.

Viktiga händelser under året

Förutom förvärvet av NetEtt AB, numera Teracom Mobil AB, finns det ytterligare ett par händelser under året som är värda att notera. Under första kvartalet tecknade vi också en flerårig avtalsförlängning med Com Hem. Det var viktigt ur ett strategiskt perspektiv då det innebär en stabilitet och förutsägbarhet i våra viktiga tv-intäkter.

Vidare genomförde Myndigheten för press, radio och tv under hösten ansökningsförfarandet för utsändning av tv i marknätet inför den nya tillståndsperioden som löper från den första april 2020 till 2026. Vid utgången av ansökningsperioden hade hela 78 ansökningar för kanaler från cirka 20 aktörer inkommit. Det kan jämföras med det 50-tal kanaler som har tillstånd idag. Det är mycket glädjande och det tillsammans med avtalsförlängningen med Com Hem visar att vårt marknät fortfarande är en relevant plattform för tv-utsändning.

Tack till medarbetarna

Slutligen vill jag ge en eloge till alla medarbetare på Teracom. Jämfört med tidigare års ansträngningar i samband med bränder och mastsabotage kan det gångna året utifrån sett te sig som ett lugnt år. Men 2019 har varit ett mycket intensivt år där ett betydande antal medarbetare lagt stor kraft på effektivisering samtidigt som verksamheten fortsatt med oförändrad leveranskapacitet. Jag blir dagligen imponerad av den professionalism och det engagemang som utmärker Teracom, och för det vill jag rikta ett stort tack till er alla!

Åsa Sundberg,
VD och koncernchef
VD-ord
TERACOM GROUP