Ett hållbart samhällsnät

Teracom utvecklar ett samhällsnät baserat på flera olika kommunikationstekniker för att kunna erbjuda ett brett utbud specialiserade kommunikationstjänster till samhällsviktiga aktörer, privata såväl som offentliga.

Teracom – ett samhällsnät

Teracoms strategiska inriktning har sedan 2013 varit en renodling mot ett nätbolag som bygger och förvaltar samhällsviktiga nät där hög säkerhet, yttäckning och rådighet krävs från samhällets sida. En inriktning som vi förstärkte i början av 2019 genom att förvärva den mobila plattformen som nu är en viktig del i samhällsnätet. Teracom Mobil var redan vid förvärvet till stor del baserat på Teracoms infrastruktur, vilket innebär att det har en unik yttäckning i bland annat glesbygd och längsmed kustbandet och därmed är en viktig leverantör av kommunikationstjänster för till exempel vissa skogsbolag och energibolag
såväl som för Kustbevakningen. Det innebär även att det är samma säkerhetsprövade
personal som förvaltar och övervakar nätet. Med andra ord delade mobilnätet redan tidigare delvis och nu helt Teracoms unika förmågor

Genom att addera mobilnätet till Teracoms övriga nät utvecklar vi nu ett framtidssäkrat samhällsnät för information och kommunikation – det är vår strategi. Teracoms strategiska inriktning innebär ett långsiktigt åtagande att leverera säkra och robusta kommunikationslösningar till samhällsviktiga aktörer.

Samhällsnätet – ett Innovativt nät

Teracom har under 2019 varit engagerad i flera olika utvecklingsprojekt, både med fokus på hållbarhet och med fokus på vår leverans till kunderna. Ett exempel är det industrisamarbete som vi hade inlett redan inför Teracoms mobilnätsförvärv. Syftet med samarbetet är att, genom att dra nytta av möjligheterna 5G-tekniken erbjuder, utveckla
framtidssäkrade kommunikationslösningar för verksamheter med höga krav på säkerhet och yttäckning. När de nya funktionerna är etablerade kommer de skapa helt nya
möjligheter vad gäller att till exempel vid behov kunna höja kapaciteten lokalt vid extremväder eller stora bränder. Det innebär bland annat att samhällsviktiga aktörer får dedikerad säker och robust kommunikationskapacitet där de behöver det när de behöver det.

Samhällsnätet – ett hållbart nät

När Teracom framtidssäkrar samhällsnätet är hållbarhet en självklar del. Beredskap är visserligen ett viktigt hållbarhetsområde i sig, men beredskapen är också energiintensiv och vi måste hitta metoder för att bibehålla den med så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi jobbar till exempel mycket med att återbruka vårt eget material så att vi minimerar vårt
behov av till exempel betong och stål. Parallellt inleder vi nu arbetet med att ta fram en plan för att bli klimatneutrala, med målet att börja implementeringen 2022. Vi har också
sett över vår hållbarhetsfokus i relation till de viktiga globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030.