Långsiktighet och strategisk fokus

Genom ett alltmer uppkopplat samhälle uppnår vi en mängd fördelar och möjligheter.
Baksidan är att det skapar ett digitalt beroende som ökar samhällets sårbarhet. Mer
än någonsin behövs aktörer som utvecklar lösningar med fokus på säkerhet. När de
kommersiella el- eller kommunikationssystemen är ansträngda vill våra kunder vara
trygga med att deras verksamhet kan fortsätta att fungera –Teracom är försäkringen.

Det allt mer uppkopplade samhället är fyllt av möjligheter – global handel, effektiv lagerhållning, automatisering, IoT, smarta städer och så vidare. Men det finns en baksida.
Genom att vara uppkopplade gör vi oss åtkomliga och därmed sårbara, inte bara mot cyberangrepp men också genom att allt flera av våra viktiga system byggs samman
och blir beroende av varandra. När en storm leder till längre strömavbrott är det inte längre bara våra lampor som slocknar och hus som blir kalla. Det är då det är viktigt att
det finns aktörer som Teracom som ser till att de kommunikationsberoende system som verkligen måste fungera också kan göra det.

Det svenska totalförsvaret är under uppbyggnad och kartläggningen av vilka samhällsfunktioner som är kritiska, hur ansvaret för dessa ska säkras och hur det offentliga ochprivata Sverige ska samverka pågår. Men Teracom är redo. Den strategiska planen som vi fastställde under året innebär dessutom att Teracom fortsätter att satsa stort på sitt samhällsnät och vi går nu in i en fas som kommer att utmärkas av innovation och betydande investeringar för att utveckla kundnyttan.

Styrelsens fokus är långsiktigt. Genom de beslut vi fattar idag ska vi säkerställa en långsiktigt hållbar verksamhet som bidrar till ett tryggt samhälle. Det har genomsyrat styrelseåret 2019. Med en verksamhet som är inriktad på att säkra samhällsviktiga aktörers kommunikationssystem är det viktigt att vi tar intryck av omvärlden, de tekniska möjlig­­heterna och framför allt våra kunders behov. Dialogen med våra intressenter vägleder våra satsningar. Men säkerhet och robusthet kostar. Det är därför av mycket stor vikt att vi också jobbar aktivt med vår effektivitet – utan att ge avkall på våra grundläggande förmågor. Därför träder Teracom in i 2020 med en ny organisation anpassad till nya, mer effektiva arbetssätt som också stöttar den fortsatta utvecklingen av vår säkerhet.

Vår strategiska plan utgår från det faktum att Teracom har både en unik position och de nödvändiga förutsättningarna för att fylla behovet av en sårbarhetsförsäkring för samhällsviktiga funktioner. Teracom är ett statligt bolag med vissa myndighetsliknande uppgifter för svensk beredskap, med kunder inom det offentliga såväl som det privata, en ägare som ytterst styrs av regering och riksdag samt ett stort samhällsengagemang.

Till slut vill jag rikta styrelsens tack till vd som tillsammans med alla medarbetare bidragit till ett år av förändring med fokus på ett samhällsnät som kan leverera trygghet när det
behövs som mest.

Anitra Steen
Styrelseordförande