Hållbarhetsredovisningen omfattar Teracom Group AB, Teracom AB och Teracom Mobil AB, tidigare Netett Sverige AB.

Teracoms hållbarhetsarbete redovisas årligen och den senaste redovisningen publicerades 15 mars 2019. Innehållet bygger på en väsentlighetsprocess som pågått sedan 2014. Processen har i olika steg engagerat bolagets primärintressenter via djupintervjuer och  enkäter. Den senaste delen av väsentlighetsanalysen genomfördes i slutet av 2019
och början av 2020. Mer än 155 intressenter i form av medarbetare, kunder och samarbetspartners deltog i analysen.

Redovisningens innehåll har definierats utifrån resultatet av Teracoms  väsentlighetsanalyser. Väsentliga hållbarhetsfrågor har identifierats och prioriterats dels utifrån en bedömning av hur stor ekonomisk, social och miljömässig påverkan de har på omvärlden, dels utifrån hur viktiga olika intressenter uppfattar att de är i
samband med bedömningar och beslut kopplade till Teracom.

Väsentliga hållbarhetsfrågor

Teracoms väsentliga hållbarhetsfrågor delas upp i två grupper:

 • Strategiska hållbarhetsfrågor i form av hållbar kompetens, hållbar
  säkerhet, hållbar robusthet och hållbar yttäckning.

 • Hållbarhetsfrågor kopplade till ansvar och efterlevnad, investeringar;
  antikorruption; kvalitet: arbetssätt och processer; fysisk säkerhet och informationssäkerhet; marknadskommunikation; leverantörsrisker;
  ledarskap, mångfald och utveckling; arbetsmiljö samt mänskliga rättigheter.
  De strategiska hållbarhetsfrågorna presenteras på sidan 11–15
  [Samhällsnätet – ett hållbart nät-avsnittet] i Teracoms års- och
  hållbarhetsredovisning för 2019 och fördjupat i denna sektion (sidan
  38 och 41– 49) [hela hållbarhetsrapporten].

Hållbarhetsrelaterade mål

Teracoms verksamhet bidrar till Agenda 2030 och FN:s globala mål för hållbar utveckling (SDG). I synnerhet är mål 9 (hållbar industri, innovationer och infrastruktur), mål 11 (Hållbara städer och samhällen) och mål 16 (fredliga och inkluderande samhällen)
relevanta för Teracom. Dessa mål ligger nära kärnverksamheten och ingår i bolagets hållbara affärsstrategi. Läs om Teracoms strategi och hantering av SDG:erna på sidan 13–15 i års- och hållbarhetsredovisningen.

Teracom har mål för varje område i koncernens hållbara strategi:

 • Hållbar kompetens: Resultat från den årliga medarbetarundersökningen
  vad gäller Ledarskapsindex, Engagemangsindex samt utfall för energiförbrukning och andel förnybar energi.
 • Hållbar säkerhet: Teracoms arbete för uppfyllnad av ISO 27001
 • Hållbar robusthet: Uppfyllnad av kontraktuella kvalitetskrav (Service Level Agreement, SLA) samt tillgänglighet i Rakelnätet.
 • Hållbar yttäckning: Befolkningstäckning.

Läs mer om Teracoms hållbara affärsstrategi och mål på sidan 13–15
i års- och hållbarhetsredovisningen.