Förvaltningsberättelse och Bolagsstyrningsrapport

 • Rörelsens intäkter för helåret 2019 minskade 14 procent
  och uppgick till 1 379 (1 596) miljoner kronor.
 • Rörelseresultatet minskade med 74 procent till 124 (485)
  miljoner kronor, vilket motsvarar en rörelsemarginal om
  9 (30) procent.
 • Resultat före skatt uppgick till 111 (430) miljoner kronor,
  en minskning med 74 procent jämfört med föregående år.
 • Finansnettot uppgick till –13 (–55) miljoner kronor.
 • Årets resultat uppgick till 85 (387) miljoner kronor.

Verksamhet och segment

Teracoms landsomfattande samhällsnät består av flera olika kommunikationsnät som gör det möjligt att erbjuda ett brett och specialiserat utbud av tjänster med fokus på säkerhet, robusthet och yttäckning.

Vi erbjuder utsändningstjänster till de radio- och tv-aktörer som beviljas utsändningstillstånd av Myndigheten för press, radio och tv, som redovisas under segmenten Tv-utsändning och Radio-utsändning.

Teracom erbjuder också inplaceringstjänster, bland annat till andra operatörer så att de kan stärka täckningen i sina nät, vilket redovisas under Inplacering.

Inom segmentet Förbindelser och Kringtjänster, erbjuds bland annat tjänster för att sammankoppla två eller flera kommunikationspunkter för datatrafik samt drift av kommunikationssystemet Rakel.

Teracoms utbud av mobila bredbandstjänster redovisas under segmentet Mobilt och är bland annat riktat till maskin-till-maskinkommunikation (så kallat Internet of Things, IOT) för viktiga system.

De största externa kunderna är Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Sveriges Radio, Sveriges Television, Discovery, TV4 samt Com Hem.

Den 14 mars 2019 förvärvade Teracom den svenska delen av telekomoperatören Netett Sverige AB (Net1), namnändrat till Teracom Mobil AB. Affären är ett led i Teracoms strategi att med statlig kontroll och rådighet, långsiktigt säkerställa leveransen till privata och offentliga aktörer som behöver kommunikationstjänster för samhällsviktig verksamhet.

Bolagsstyrningsrapport

Rapporten beskriver hur Teracom Group AB nedan kallat ”Bolaget” styrs, hur styrelsens arbete är utformat och hur den interna kontrollen vad gäller finansiell rapportering fungerar. Bolagsstyrningsrapp...