Finansiell info

Finansiell info

Kallelse till årsstämma 2018

Teracom Groups årsstämma äger rum måndagen den 23 april 2018, kl. 16.00 på huvudkontoret, Lindhagensgatan 122

Koncernchefen har ordet

Ljusglimtar och oro under årets första kvartal

Finansiell översikt

Första kvartalet 2018 Koncernens intäkter från kvarvarande verksamhet ökade med 8 MSEK jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 486 (478) MSEK. Ökningen är hänförlig främst till...

Rapportarkiv

Finansiell kalender

Riskhantering

Teracom Group kategoriserar risker inom tre olika områden: Affärs- och driftsrisker, finansiella risker och regulatoriska risker.

Årsredovisning 2017

I årsredovisningen 2017 redogör vi för våra visioner och strategier kring hållbarhet, mångfald, kundrelationer och om vårt samhällsviktiga uppdrag.

IR-kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för frågor gällande Investor Relations.

Bolagsstyrning

Hållbarhet

Här beskriver vi hur Teracom bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle genom att anpassa våra prioriteringar till hur företaget utvecklas och till förändringar i omvärlden