Finansiell info

Finansiell info

Delårsrapport Q4 2020

Rörelsens intäkter var enligt förväntan lägre än intäkterna för samma period föregående år, en minskning hänförlig till lägre intäkter från tv-utsändning, Service och från IT-leveranser till avyttrade...

Koncernchefen har ordet

Det går inte att sammanfatta 2020 utan att nämna den pågående pandemin som slog till på allvar i Sverige första veckan i mars. Den har medfört stora anpassningar för hela samhället såväl som för våra ...

Bolagsstämma

Bolagsstämman är Teracoms högsta beslutande organ och det forum där staten som aktieägare formellt utövar sitt inflytande. Stämman utser styrelseledamöter och revisorer, fattar beslut om bland annat ä...

Års- och hållbarhetsredovisning 2019

Robust och säker kommunikation är avgörande för att vi ska ha ett hållbart och tryggt samhälle.

Rapportarkiv

Finansiell kalender

Riskhantering

Teracom Group kategoriserar risker inom tre olika områden: Affärs- och driftsrisker, finansiella risker och regulatoriska risker.

IR-kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för frågor gällande Investor Relations.

Bolagsstyrning

Hållbarhet

Här beskriver vi hur Teracom Samhällsnät bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle genom att anpassa våra prioriteringar till hur företaget utvecklas och till förändringar i omvärlden