Finansiell info

Finansiell info

VD har ordet

Ett steg närmare ett nytt samhällsnät. Vi ser tillbaka på andra kvartalet med positiva besked om de fortsatta planerna för ett nytt samhällsnät, men med något sämre ekonomiskt utfall än vad vi hade h...

Rapportarkiv

Finansiell kalender

Kalendern innehåller datum för utgivning av delårsrapporter och bokslutskommuniké.

Årsredovisning 2016

I årsredovisningen 2016 redogör vi för våra visioner och strategier kring hållbarhet, mångfald, kundrelationer och om vårt samhällsviktiga uppdrag.

Riskhantering

Teracom Group kategoriserar risker inom tre olika områden: Affärs- och driftsrisker, finansiella risker och regulatoriska risker.

Finansiell översikt

Teracom Group helåret 2015

IR-kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för frågor gällande Investor Relations.

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB 2017

Härmed kallas till årsstämma i Teracom Group AB, 556842-4856.