Finansiell info

Finansiell info

Koncernchefen har ordet

Ett år med ökat fokus Under året har Teracom Group arbetat med att renodla koncernens verksamhet.

Rapportarkiv

Finansiell kalender

Riskhantering

Teracom Group kategoriserar risker inom tre olika områden: Affärs- och driftsrisker, finansiella risker och regulatoriska risker.

Finansiell översikt

Fjärde kvartalet 2017 Koncernens intäkter för kvarvarande verksamhet var i princip oförändrade jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 521 (520) MSEK. Intäkterna minskade från ...

Årsredovisning 2016

I årsredovisningen 2016 redogör vi för våra visioner och strategier kring hållbarhet, mångfald, kundrelationer och om vårt samhällsviktiga uppdrag.

IR-kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för frågor gällande Investor Relations.