I Teracom AB:s styrelse finns det två beredande kommittéer, så kallade utskott. Enligt styrelsens arbetsordning ska det finnas ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott.

Styrelsens utskott

I Bolagets styrelse finns två aktiva beredande kommittéer, som i Bolaget kallas utskott. Enligt styrelsens arbetsordning ska det finnas ett revisionsutskott och ett ersättningsutskott. Revisionsutskottets arbetsuppgifter är bland annat att övervaka Bolagets och koncernens finansiella rapportering och, med
avseende på den finansiella rapporteringen, övervaka effektiviteten i Bolagets interna kontroll och riskhantering.

Utskottet ska hålla sig informerat om revisionen av årsredovisningen och koncernredovisningen,
bevaka redovisningsfrågor och tillämpning av redovisningsprinciper. Utskottet ska även granska Bolagets
externa ekonomiska information och bland annat säkerställa att Bolagets rapporter uppfyller Regeringens riktlinjer för extern ekonomisk rapportering för företag med statligt ägande och granska och övervaka revisorns opartiskhet och självständighet och därvid särskilt uppmärksamma om revisorn tillhandahåller Bolaget andra tjänster än revisionstjänster. Utskottet har dessutom till uppgift att biträda vid upprättandet av förslag till bolagsstämmans beslut om revisorsval.

Ersättningsutskottets arbetsuppgifter är att granska och ge styrelsen
rekommendationer angående principerna för ersättning,
inklusive prestationsbaserade ersättningar och pensionsvillkor till
Bolagets ledande befattningshavare i enlighet med koncernens
policydokument. Utskottet ska även bereda ärenden avseende
vd:s och vice vd:s anställningsvillkor, ersättningar och förmåner
för beslut av styrelsen.