Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat två utskott som i tillämpliga delar följer Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017 samt Svensk kod för bolagsstyrning. Båda utskotten är beredande.

Ersättningsutskottet

Ersättningsutskottets huvudsakliga uppgift är att bereda styrelsens beslut i frågor om ersättning och övriga anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Ledamöter i utskottet: Anitra Steen (ordförande), Johan Hedensiö och Leif Ljungqvist

Revisionsutskottet

Revisionsutskottet bereder främst frågor rörande finansiell risk, koncernens externa rapportering, extern och intern revision samt föreslår revisor för beslut av stämman.

Ledamöter i utskottet: Cecilia Ardström (ordförande), Leif Ljungqvist, Fredrik Robertsson och Annika Viklund