KMPG är vid årsstämma valt revisionsbolag. Huvudansvarig revisor är Anders Malmeby

De stämmovalda revisorernas uppdrag är att granska årsredovisning och bokföring samt styrelsens arbete och vd:s förvaltning. Ansvaret för val av revisorer ligger hos ägaren. Regeringskansliets handläggare följer alla steg i upphandlingsprocessen av revisorer, från upphandlingskriterier till urval och utvärdering. Det slutliga beslutet fattas av ägaren vid årsstämman.

Revisorer väljs, enligt Aktiebolagslagen, för mandatperioder om ett år. Löpande utvärderingar görs för att rätta till eventuella brister och för att förtydliga ägarens önskemål.

Anders Malmeby

KPMG
Huvudansvarig revisor.