Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Härmed kallas till årsstämma i Teracom Group AB, 556842-4856.

Tid: onsdagen den 17 april 2019, kl. 1400

Plats: Lindhagensgatan 122, Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmälan

 • Aktieägare
  Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.
 • Riksdagsledamot
  Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.
 • Allmänheten
  Bolagsstämman är öppen för allmänheten. I samband med stämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Juridik, Teracom Group AB, Box 30150, 104 25 Stockholm, alt epost; titti.angelin-lexberg@teracom.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Stämmans ordförande utser protokollförare
 5. Val av en eller två justerare
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Beslut om närvarorätt för utomstående
 8. Fråga om stämman blivit behörigen sammankallad
 9. Framläggande av
  a) års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport och koncernredovisning, och
  b) revisionsberättelse och koncernrevisionsberättelse
 10. Redogörelse för det gångna årets arbete
  a) anförande av styrelsens ordförande,
  b) anförande av verkställande direktören, och
  c) anförande av bolagets revisor
 11. Beslut om
  a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt
  koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,
  b) dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen, och
  c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och den verkställande
  direktören
 12. Redovisning av ersättningar och tillämpningen av tidigare beslutade riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
  a) muntlig redogörelse av styrelsens ordförande om de ledande
  befattningshavarnas ersättningar i Teracom Group AB med
  dotterföretag,
  b) styrelsens redovisning av utvärderingen och tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare i Teracom Group AB som beslutades vid föregående årsstämma samt skälen för eventuella avvikelser, och
  c) framläggande av revisors yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen (2005:551)
 13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare
 14. Redogörelse för aktieägarens förslag till beslut om arvoden,
  styrelseledamöter och styrelseordförande
 15. Beslut om antalet styrelseledamöter
 16. Beslut om arvoden till stämmovalda styrelseledamöter och
  utskottsledamöter
 17. Val av styrelseledamöter och styrelseordförande
 18. Beslut om antalet revisorer
 19. Beslut om arvode till revisor
 20. Val av revisor
 21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
 22. Övrigt
 23. Stämmans avslutande 

Förslag till beslut 

1. Ordförande vid stämman 

Aktieägarens förslag till ordförande vid stämman kommer att hållas
tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

11 b). Beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Till årsstämmans förfogande står balanserade vinstmedel inklusive årets resultat om sammanlagt 339 564 564 kronor. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras på följande sätt:

− till aktieägaren utdelas kronor 206 000 000
− överförs till ny räkning kronor 3 684 726 075

Förslaget till utdelning motsvarar utdelning med 4 120 kronor per aktie. Utdelningen är planerad att utbetalas den 30 april 2019. Styrelsen har lämnat yttrande enligt 18 kap. 4 § aktiebolagslagen (2005:551) om förslaget till utdelning.

13. Beslut om styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare

Styrelsen föreslår att styrelsens förslag till oförändrade riktlinjer för
ersättningar till ledande befattningshavare beslutas enligt bilaga 1. Styrelsens förslag till riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare överensstämmer med regeringens riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare i bolag med statligt ägande beslutade den 22 december 2016.

15. Antalet styrelseledamöter
Aktieägarens förslag till antalet stämmovalda styrelseledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

16. Arvode till styrelseledamöter och utskottsledamöter
Aktieägarens förslag till arvoden till styrelseledamöter och utskottsledamöter kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

17. Styrelseledamöter och styrelseordförande
Aktieägarens förslag till val av styrelseledamöter och styrelseordförande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

18. Antalet revisorer
Styrelsen föreslår att antalet revisionsbolag ska vara ett.

19. Arvode till revisor
Styrelsen föreslår att arvode för revisorns arbete utgår enligt godkänd
räkning.

20. Revisor
Styrelsen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB. Revisionsbolaget meddelar på stämman vem som har utsetts som huvudansvarig revisor.

21. Beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande
Aktieägarens förslag till beslut om statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande kommer att hållas tillgängligt på bolagets webbplats innan stämman.

Övrig information
Års- och hållbarhetsredovisning, inklusive bolagsstyrningsrapport,
revisionsberättelser och revisorns yttrande enligt 8 kap. 54 § aktiebolagslagen hålls tillgängliga hos bolaget, Lindhagensgatan 122, Stockholm, från och med den 27 mars 2019. Handlingarna är även senast från och med samma datum tillgängliga på bolagets webbplats www.teracom.se.

Årsredovisning kommer att finnas tillgänglig på årsstämman.

Denna kallelse och fullständiga förslag till beslut hålls tillgängliga på bolagets webbplats www.teracom.se.