Teracom Groups årsstämma äger rum måndagen den 23 april 2018, kl. 16.00 på huvudkontoret, Lindhagensgatan 122

Årsstämman är Teracom Groups högsta beslutande organ och det forum där staten som aktieägare formellt utövar sitt inflytande. Stämman utser styrelseledamöter och revisorer, fattar beslut om bland annat ändringar i bolagsordningen samt fastställer balans- och resultaträkning.

Kallelse till årsstämman

Härmed kallas till årsstämma i Teracom Group AB, org.nr 556842-4856.

Tid: måndagen den 23 april 2018, kl. 1600
Plats: Lindhagensgatan 122, Stockholm

Rätt att delta och närvara samt anmäla

Aktieägare

Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot

Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten

Bolagsstämman är öppen för allmänheten. I samband med stämman anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till bolagsledningen.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till Juridik, Teracom Group AB, Box 30150, 104 25 Stockholm, alt epost; titti.angelin-lexberg@teracom.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka före stämman.