Bolagsstyrning

Årstämma

Årsstämman är Teracoms högsta beslutande organ och det forum där staten som aktieägare formellt utövar sitt inflytande. Stämman utser styrelseledamöter och revisorer, fattar beslut om bland annat ändr...

Svensk Kod för bolagsstyrning

Teracom tillämpar Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden).

Styrelse

Teracoms styrelse består av sex av årsstämman utsedda ledamöter. Arbetstagarorganisationerna har enligt lag rätt att utse två ledamöter och två suppleanter och har utnyttjat denna rättighet.

Revisorer

KMPG är vid årsstämma valt revisionsbolag. Huvudansvarig revisor är Anders Malmeby

Här publiceras de senaste rapporterna för bolagsstyrning.

Kontakt bolagsstyrning

Här hittar du kontaktuppgifter för frågor gällande bolagsstyrning.