Bolagsstyrning

Årstämma

Årsstämman är Teracoms högsta beslutande organ och det forum där staten som aktieägare formellt utövar sitt inflytande. Stämman utser styrelseledamöter och revisorer, fattar beslut om bland annat ändr...

Svensk Kod för bolagsstyrning

Teracom tillämpar Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden).

Styrelse

Teracoms styrelse består av 7 av årsstämman utsedda ledamöter. Arbetstagarorganisationerna har enligt lag rätt att utse två ledamöter och två suppleanter och har utnyttjat denna rättighet.

Styrelsens arbete och ansvar

Det yttersta ansvaret för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter ligger på styrelsen.

Styrelsens utskott

I Teracom AB:s styrelse finns det två eller tre beredande kommittéer, så kallade utskott. Enligt styrelsens arbetsordning ska det finnas ett revisionsutskott, ett ersättningsutskott och från tid till ...

Revisorer

KMPG är vid årsstämma valt revisionsbolag. Huvudansvarig revisor är Anders Malmeby

Bolagsstyrningsrapporter

Här publiceras de senaste rapporterna för bolagsstyrning.

Kontakt bolagsstyrning

Här hittar du kontaktuppgifter för frågor gällande bolagsstyrning.