Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB

Härmed kallas till årsstämma i Teracom Group AB, org.nr 556842-4856.

Tid: Torsdagen den 22 april 2021, kl. 13:30
Plats: Digitalt möte via Teams.

Rätt att delta och närvara samt anmälan

Aktieägare
Den som på dagen för bolagsstämman är införd som aktieägare i aktieboken
har rätt att delta i bolagsstämman.

Riksdagsledamot
Riksdagsledamot har rätt att, efter anmälan till styrelsen, närvara vid
bolagsstämman och i anslutning till denna ställa frågor till bolaget.

Allmänheten
Bolagsstämman är öppen för allmänheten. I samband med stämman
anordnas en frågestund där allmänheten bereds möjlighet att ställa frågor till
bolagsledningen.

Anmälan

Anmälan om närvaro för riksdagsledamot respektive allmänhet görs till
Teracom Group AB, Box 30150, 104 25 Stockholm, alt e-post;
bolagsstamma@teracom.se och bör vara bolaget tillhanda senast en vecka
före stämman.