Finansiell info

Finansiell info

Kallelse till årsstämma 2019

Härmed kallas till årsstämma 2019 i Teracom Group AB, 556842-4856. Årsstämman äger rum den 17:e april 2019.

Års- och Hållbarhetsredovisning 2018

Koncernchefen har ordet

Ett bra år med stora utmaningar

Finansiell översikt: Bokslutskommuniké Q4 2018

Fjärde kvartalet 2018: Koncernens intäkter från kvarvarande verksamhet var något lägre än intäkterna för samma period föregående år.

Rapportarkiv

Finansiell kalender

Riskhantering

Teracom Group kategoriserar risker inom tre olika områden: Affärs- och driftsrisker, finansiella risker och regulatoriska risker.

IR-kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för frågor gällande Investor Relations.

Bolagsstyrning

Hållbarhet

Här beskriver vi hur Teracom bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle genom att anpassa våra prioriteringar till hur företaget utvecklas och till förändringar i omvärlden