Finansiell info

Finansiell info

Koncernchefen har ordet

Ett bra resultat och krishantering i praktiken

Finansiell översikt

Andra kvartalet 2018 var Koncernens intäkter från kvarvarande verksamhet i linje med intäkterna för samma period föregående år och uppgick till 488 (490) MSEK.

Rapportarkiv

Finansiell kalender

Riskhantering

Teracom Group kategoriserar risker inom tre olika områden: Affärs- och driftsrisker, finansiella risker och regulatoriska risker.

Årsredovisning 2017

I årsredovisningen 2017 redogör vi för våra visioner och strategier kring hållbarhet, mångfald, kundrelationer och om vårt samhällsviktiga uppdrag.

IR-kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för frågor gällande Investor Relations.

Bolagsstyrning

Hållbarhet

Här beskriver vi hur Teracom bidrar till omställningen till ett mer hållbart samhälle genom att anpassa våra prioriteringar till hur företaget utvecklas och till förändringar i omvärlden