Finansiell info

Finansiell info

Kallelse till extra bolagsstämma i Teracom Group AB

Härmed kallas till extra bolagsstämma i Teracom Group AB. Vid den extra bolagsstämman ska beslutas om ändring i bolagsordning rörande antal styrelseledamöter.

VD har ordet

Ett renodlat nätbolag Under rapportperioden fick vi besked om att danska Konkurrensrådet godkände affären där SE Group köper Boxer TV A/S i Danmark av Teracom Group.

Rapportarkiv

Finansiell kalender

Kalendern innehåller datum för utgivning av delårsrapporter och bokslutskommuniké.

Årsredovisning 2016

I årsredovisningen 2016 redogör vi för våra visioner och strategier kring hållbarhet, mångfald, kundrelationer och om vårt samhällsviktiga uppdrag.

Riskhantering

Teracom Group kategoriserar risker inom tre olika områden: Affärs- och driftsrisker, finansiella risker och regulatoriska risker.

Finansiell översikt

Teracom Group helåret 2015

IR-kontakt

Här hittar du kontaktuppgifter för frågor gällande Investor Relations.

Kallelse till årsstämma i Teracom Group AB 2017

Härmed kallas till årsstämma i Teracom Group AB, 556842-4856.