Bolagsstyrning

Årstämma

Årsstämman är Teracoms högsta beslutande organ och det forum där staten som aktieägare formellt utövar sitt inflytande. Stämman utser styrelseledamöter och revisorer, fattar beslut om bland annat ändr...

Svensk Kod för bolagsstyrning

Teracom tillämpar Svensk Kod för bolagsstyrning (Koden).

Styrelse

Teracoms styrelse består av 7 av årsstämman utsedda ledamöter. Arbetstagarorganisationerna har enligt lag rätt att utse två ledamöter och två suppleanter och har utnyttjat denna rättighet.

Styrelsens arbete och ansvar

Det yttersta ansvaret för organisationen och förvaltningen av bolagets angelägenheter ligger på styrelsen.

Styrelsens utskott

Styrelsen har inrättat två utskott som i tillämpliga delar följer Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande 2017 samt Svensk kod för bolagsstyrning

Revisorer

KMPG är vid årsstämma valt till revisionsbolag. Huvudansvarig revisor är Helena Nilsson

Bolagsstyrningsrapporter

Här publiceras de senaste rapporterna för bolagsstyrning.