Samarbete med näringslivet - nyckeln till stärkt beredskap och krishantering

Hybridkrigföring, fake news, cyberattacker, sabotage av vitala samhällsfunktioner, påverkanskampanjer och terrorhot. Idag kan hot (och attacker) komma från flera olika håll och angripa samhällsviktiga verksamheter över nationsgränserna.

Det gör hoten särskilt oroväckande och svårbedömda. Dessutom blir det allt viktigare att samhällets motståndskraft mobiliseras – om vi ska ha en sportslig chans att klara oss när det väl gäller.

Sveriges krishanteringssystem baseras idag på sektorsansvariga myndigheter och samverkan över sektorsgränserna. Samtidigt ägs och drivs uppemot 80–90 % av västerländska länders kritiska infrastruktur av privat sektor, påpekar Jarno Limnéll, professor i cybersäkerhet, i en strategisk promemoria till det europeiska centret mot hybridhot (Hybrid CoE). Limnéll menar att ett delat ägarskap och ansvar mellan privat och offentlig sektor är nödvändigt för att stärka samhällets totalförsvar.

I häftet ”Krishantering för företag” (2010) understryker även MSB behovet av ökat samarbete mellan offentliga och privata aktörer, för att utveckla krisberedskapen. Bland annat nämns sektorsansvariga myndigheter, landsting, livsmedels- och drivmedelsbranschen, el- och teleföretag samt transportbranschen som särskilt viktiga aktörer för ett sådant samarbete. Exempel på möjliga samarbetsområden är inköp av gemensam reservkraft och gemensamma övningar som möjliggör att ”identifiera, utveckla och befästa roller och ansvar inom krisberedskapssystemet.

"Detta är onekligen bra utgångspunkter för att förbereda och organisera försörjningen av bland annat livsmedel, bränsle, energi och el inför och under en kris."

Sedan Försvarsberedningens rapport lämnades i december har frågan om ett utökat samarbete med privata aktörer varit på agendan. Även om vi inte sett stora förändringar ännu, bekräftade försvarsminister Peter Hultqvist (S) i mars att regeringen kommer ta ställning till en eventuell statlig utredning för att identifiera samarbetsformer med k-företag. Det är glädjande, eftersom ett nära samarbete med näringslivet är nyckeln till en stärkt beredskap och krishantering.

Jag ser mycket fram emot att följa utvecklingen när det gäller samarbetet mellan statliga myndigheter och totalförsvarsviktiga företag. Ni får också gärna läsa mer om mina tankar kring näringslivets roll i totalförsvaret och hybridkrigföring.

Marcus Hartmann, kommunikationschef